{"TITLE":"Gizlilik ve \u00d6deme G\u00fcvenli\u011fi","CONTENT":"

De\u011ferli OF\u0130SOM\u0130 SANAL MA\u011eAZACILIK ELEKTRON\u0130K \u0130\u00c7 VE DI\u015e T\u0130CARET LTD. \u015eT\u0130. Üyesi,OF\u0130SOM\u0130 SANAL MA\u011eAZACILIK ELEKTRON\u0130K \u0130\u00c7 VE DI\u015e T\u0130CARET LTD. \u015eT\u0130., mü\u015fterilerine daha iyi hizmet verebilmek amac\u0131yla baz\u0131 ki\u015fisel bilgilerinizi (isim, ya\u015f, ilgi alanlar\u0131n\u0131z, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

OF\u0130SOM\u0130 SANAL MA\u011eAZACILIK ELEKTRON\u0130K \u0130\u00c7 VE DI\u015e T\u0130CARET LTD. \u015eT\u0130. sunucular\u0131nda toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çal\u0131\u015fmalar\u0131, mü\u015fteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanmas\u0131 ve istenmeyen e-postalar\u0131n iletilmemesine yönelik mü\u015fteri \"s\u0131n\u0131fland\u0131rma\" çal\u0131\u015fmalar\u0131nda sadece OF\u0130SOM\u0130 SANAL MA\u011eAZACILIK ELEKTRON\u0130K \u0130\u00c7 VE DI\u015e T\u0130CARET LTD. \u015eT\u0130. bünyesinde kullan\u0131lmaktad\u0131r.

OF\u0130SOM\u0130 SANAL MA\u011eAZACILIK ELEKTRON\u0130K \u0130\u00c7 VE DI\u015e T\u0130CARET LTD. \u015eT\u0130., üyelik formlar\u0131ndan toplad\u0131\u011f\u0131 bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimat\u0131 olmaks\u0131z\u0131n, üçüncü \u015fah\u0131slarla kesinlikle payla\u015fmamakta, faaliyet d\u0131\u015f\u0131 hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktad\u0131r.

OF\u0130SOM\u0130 SANAL MA\u011eAZACILIK ELEKTRON\u0130K \u0130\u00c7 VE DI\u015e T\u0130CARET LTD. \u015eT\u0130., e-posta adresleri ve üyelik formlar\u0131nda istedi\u011fi ki\u015fisel bilgilerin haricinde site kullan\u0131m\u0131 s\u0131ras\u0131nda izledi\u011fi, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktad\u0131r.

Ki\u015fisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, OF\u0130SOM\u0130 SANAL MA\u011eAZACILIK ELEKTRON\u0130K \u0130\u00c7 VE DI\u015e T\u0130CARET LTD. \u015eT\u0130. mü\u015fterilerine daha özel ve etkin bir al\u0131\u015fveri\u015f deneyimi ya\u015fatmak amac\u0131yla OF\u0130SOM\u0130 SANAL MA\u011eAZACILIK ELEKTRON\u0130K \u0130\u00c7 VE DI\u015e T\u0130CARET LTD. \u015eT\u0130. i\u015f ortaklar\u0131 ile payla\u015f\u0131labilmektedir.

Mü\u015fteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gere\u011fince resmi makamlara aç\u0131klama yapmak zorunda oldu\u011fu durumlarda resmi makamlara aç\u0131klanabilecektir. Mü\u015fterinin sisteme girdi\u011fi tüm bilgilere sadece Mü\u015fteri ula\u015fabilmekte ve bu bilgileri sadece Mü\u015fteri de\u011fi\u015ftirebilmektedir. Bir ba\u015fkas\u0131n\u0131n bu bilgilere ula\u015fmas\u0131 ve bunlar\u0131 de\u011fi\u015ftirmesi mümkün de\u011fildir.

Ödeme sayfas\u0131nda istenen kredi kart\u0131 bilgileriniz, siteden al\u0131\u015fveri\u015f yapan siz de\u011ferli mü\u015fterilerimizin güvenli\u011fini en üst seviyede tutmak amac\u0131yla hiçbir \u015fekilde OF\u0130SOM\u0130 SANAL MA\u011eAZACILIK ELEKTRON\u0130K \u0130\u00c7 VE DI\u015e T\u0130CARET LTD. \u015eT\u0130. veya ona hizmet veren \u015firketlerin sunucular\u0131nda tutulmamaktad\u0131r. Bu \u015fekilde ödemeye yönelik tüm i\u015flemlerin OF\u0130SOM\u0130 SANAL MA\u011eAZACILIK ELEKTRON\u0130K \u0130\u00c7 VE DI\u015e T\u0130CARET LTD. \u015eT\u0130. arayüzü üzerinden banka ve bilgisayar\u0131n\u0131z aras\u0131nda gerçekle\u015fmesi sa\u011flanmaktad\u0131r.

Üyelerimiz, OF\u0130SOM\u0130 SANAL MA\u011eAZACILIK ELEKTRON\u0130K \u0130\u00c7 VE DI\u015e T\u0130CARET LTD. \u015eT\u0130.’ye ba\u015fvurarak kendisiyle ilgili;

Ki\u015fisel verilerin i\u015flenip i\u015flenmedi\u011fini ö\u011frenme,
Ki\u015fisel verileri i\u015flenmi\u015fse buna ili\u015fkin bilgi talep etme,
Ki\u015fisel verilerin i\u015flenme amac\u0131n\u0131 ve bunlar\u0131n amac\u0131na uygun kullan\u0131l\u0131p kullan\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ö\u011frenme,
Yurt içinde veya yurt d\u0131\u015f\u0131nda ki\u015fisel verilerin aktar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 üçüncü ki\u015fileri bilme,
Ki\u015fisel verilerin eksik veya yanl\u0131\u015f i\u015flenmi\u015f olmas\u0131 halinde bunlar\u0131n düzeltilmesini isteme,
\u0130lgili mevzuatta öngörülen \u015fartlar çerçevesinde ki\u015fisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
\u0130lgili mevzuat uyar\u0131nca yap\u0131lan düzeltme, silme ve yok edilme i\u015flemlerinin, ki\u015fisel verilerin aktar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 üçüncü ki\u015filere bildirilmesini isteme,
\u0130\u015flenen verilerin münhas\u0131ran otomatik sistemler vas\u0131tas\u0131yla analiz edilmesi suretiyle ki\u015finin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya ç\u0131kmas\u0131na itiraz etme,
Ki\u015fisel verilerin kanuna ayk\u0131r\u0131 olarak i\u015flenmesi sebebiyle zarara u\u011framas\u0131 halinde zarar\u0131n giderilmesini talep etme,
haklar\u0131na sahiptir.

OF\u0130SOM\u0130 SANAL MA\u011eAZACILIK ELEKTRON\u0130K \u0130\u00c7 VE DI\u015e T\u0130CARET LTD. \u015eT\u0130., yukar\u0131da yer alan talepler uyar\u0131nca, gerekçeli olumlu\/olumsuz yan\u0131t\u0131n\u0131, yaz\u0131l\u0131 veya dijital ortamdan gerçekle\u015ftirebilir. Talebe konu i\u015flemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Ki\u015fisel Verilerin Korunmas\u0131 Kurulu taraf\u0131ndan, 6698 Say\u0131l\u0131 Ki\u015fisel Verilerin Korunmas\u0131 Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.<\/p>","PARENT_ID":"0"}